1, Akademicheskaya St.,
Kharkov, 61108, Ukraine

Tel.: +38 (057) 335 - 63 - 32

+38 (057) 335 - 18 - 89

Contacts
Address:
1, Akademicheskaya St.
Kharkov
61108
Ukraine

Telephone: 335-68-43